Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020 rok

Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2020 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. 1/2020 Wdrożenie Polityki Ochrony Danych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji
2. 2/2020 Wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
3. 3/2020 Podejmowanie działań profilaktycznych związanych z zagrożeniem
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
4. 4/2020 Podejmowania działań profilaktycznych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
w sytuacji doprowadzenia przez Policję lub dobrowolnego powrotu wychowanka z samowolnego oddalenia.
5. 5/2020 Wprowadzenie Regulaminu pracy w DD
6. 6/2020 Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości.
7. 7/2020 Wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DD
8. 8/2020 Przyjęcie procedury wydawanie leków wychowankom DD
9. 9/2020 Powołanie stałej komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
10. 10/2020 Zmiany zarządzenia nr 3/2020, oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w związku z sytuacją epidemiczną 
11. 11/2020 Wprowadzenie procedur urlopowania wychowanków DD
12. 12/2020 Przyjęcie procedur współpracy z wolontariuszami i osobami wspierającymi DD
13. 13/2020 Ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. przysługujących w zamian za święto  przypadające w sobotę.
14. 14/2020
Objęcia wychowanków i pracowników nadzorem epidemiologicznym.
15. 15/2020 Wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku DD
16. 16/2020 Wprowadzenia instrukcji postępowania w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej.
17. Wytyczne do zarządzenia nr. 16/2020 Wprowadzenia instrukcji postępowania w związku z rekomendacjami i instrukcjami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla instytucji pieczy zastępczej.
18. 17/2020 Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej
19. 18/2020 Ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
20. 19/2020 Nałożenia obowiązku zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy
21. 20/2020 Wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej
22. 21/2020 Zmiany Regulaminu Pracy Domu Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu. Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy